Pyrrosia petiolosa对小鼠皮肤伤口愈合作用研究
晏仕英, 刘怡, 吴萌萌, 周洁, 李姝, 黄敏, 赵建
Effect of Pyrrosia petiolosa Extract on Dermal Wound Healing in Mice
YAN Shiying, LIU Yi, WU Mengmeng, ZHOU Jie, LI Shu, HUANG Min, ZHAO Jian
四川农业大学学报 . 2020, (05): 609 -613 .  DOI: 10.16036/j.issn.1000-2650.2020.05.014